PRIVATUMO POLITIKA

1. SĄVOKOS

Šioje Privatumo politikoje yra naudojamos tokios sąvokos:

Asmens duomenys“, arba „Duomenys“ yra bet kokia informacija apie Vartotoją, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti (duomenų subjektas).

Duomenų tvarkymas“ reiškia bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų valdytojas“ yra UAB „NNF Metal“, įmonės kodas 300110478, buveinė registruota adresu J. Basanavičiaus g. 131, Šiauliai, Lietuvos Respublika, kuri nustato Jūsų Duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, kaip jos yra apibrėžtos šioje Privatumo politikoje

Interneto svetainė“ yra Duomenų valdytojo interneto svetainė, kurios adresas yra http://www.elensen.com.

Jūs“, „Jūsų“, „Jums“, „Jus“ arba „Vartotojas“ yra fizinis asmuo, kuris apsilankė Duomenų valdytojo Interneto svetainėje ir kurio Duomenys yra tvarkomi pagal šią Privatumo politiką.

Naujienlaiškis“ yra Duomenų valdytojo siunčiamas naujienlaiškis apie naujausius Duomenų valdytojo pasiūlymus arba parduodamas prekes, kurias Vartotojai gali užsisakyti Interneto svetainėje.

Privatumo politika“ yra ši privatumo politika, kurioje yra numatytos pagrindinės Duomenų valdytojo Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos Vartotojams naudojantis Interneto svetaine.

Reglamentas“ reiškia 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje įsigaliojantį 2016/679 reglamentą dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB.

Slapukai“ yra maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš Interneto svetainės į Vartotojo kompiuterio kietąjį diską, kad Duomenų valdytojas galėtų atskirti Vartotojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete.

Sutikimas“ reiškia bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuotas Jūsų valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais sutinkate, kad būtų tvarkomi su Jumis susiję Asmens duomenys.

Šioje Privatumo politikoje paminėtos ir toliau vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos ir paaiškinamos Reglamente, su kuriuo galite susipažinti paspaudę šią nuorodą čia.

2. Pagrindinė informacija

2.1.     Ši Privatumo politika nustato Jūsų Asmens Duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo Interneto svetaine.

2.2.     Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą bei įsigyjant internetinėje parduotuvėje parduodamas prekes.

2.3.     Patvirtiname, kad ši Privatumo politika yra parengta ir šioje Interneto svetainėje Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Reglamento bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

2.4.     Savo Interneto svetainėje mes taikome visas mums prieinamas technines ir administracines apsaugos priemones tam, kad mūsų surinkti Duomenys apie Jus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir perdavimo.

2.5.     Prašome įdėmiai perskaityti šią Privatumo politiką, kadangi naudodamiesi mūsų Interneto svetaine bei įsigydami joje esančias prekes Jūs sutinkate, kad naudotumėme Jūsų Asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nurodomais tikslais ir priemonėmis.

3. Informacija, kurią renkame apie jus

3.1.     Tam, kad tinkamai suteiktumėme savo paslaugas, Interneto svetainėje mes renkame šiuos duomenis apie Jus:

3.1.1.Jūsų pateikti asmens duomenys

  •   vardas
  •   pavardė
  •   gyvenamoji vieta (adresas), pašto kodas
  •   telefono numeris
  •   elektroninio pašto adresas
  •   su atliktu mokėjimu susijusi informacija (banko pavadinimas, banko sąskaitos numeris ir kita sąskaitose privalomai nurodyta informacija)

3.1.2.Automatiškai renkami duomenys

  •   Savo Interneto svetainėje mes naudojame Slapukus (angl. cookies), kurių pagalba mes taip pat renkame Duomenis, kurie atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojamą vizitų statistiką. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus Slapukus galite rasti Slapukų politika ir naudojimas.

3.1.3.Duomenys iš trečiųjų šalių šaltinių

  •   Mes galime gauti informacijos apie Jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus. Informacijos apie Jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyrą Facebook tinkle.

3.1.4.Papildomi duomenys

  •   Su Jūsų atskiru Sutikimu mes taip pat galime rinkti ir tvarkyti kitus, papildomus Duomenis apie Jus, Jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi mūsų Interneto svetainės turiniu ar paslaugomis.

3.2.     Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikrų Duomenų (pvz., informacijos, prašomos pateikti registruojantis mūsų internetinėje parduotuvėje), tačiau tam tikrais atvejais toks Duomenų nepateikimas gali neleisti Jums naudotis mūsų siūloma internetinio pirkimo paslauga.

4. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO TIKSLAI

4.1.     Jūsų pateiktus ir mūsų surinktus Asmens duomenis apie jus mes tvarkome šiais tikslais:

4.1.1.Užregistruoti Jus mūsų sistemoje, kad galėtumėte naudotis mūsų teikiama internetinio pirkimo paslauga;

4.1.2.Pirkinių krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją;

4.1.3.Siekiant įvykdyti Jūsų atliktą pavedimą ir pristatyti įsigytas prekes Jūsų nurodytu adresu;

4.1.4.Pagal Jūsų atskirą Sutikimą, tiesioginės rinkodaros tikslais, pavyzdžiui, siunčiant Jums Naujienlaiškį, pateikiant reklaminius pasiūlymus ir pranešimus apie mūsų taikomas akcijas ar naujienas;

4.1.5.Sąskaitų išrašymo ir apskaitos tikslais;

4.1.6.Siekiant pagerinti mūsų Internetinės svetainės veikimą;

4.1.7.Kad su Jumis susisiektų, atsakytų į Jūsų klausimus, pasidalintų informacija ar atsiųstų Naujienlaiškį apie naujienas ir pasiūlymus Jumis, jeigu jį užsiprenumeravote.

5. Asmens duomenų atskleidimas

5.1.     Mes įsipareigojame neatskleisti ir neperduoti Jūsų Asmeninių duomenų nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

5.1.1.jei šiam Duomenų perdavimui yra gautas Jūsų atskiras Sutikimas;

5.1.2.kai tai reikalinga, kad įvykdytume sudarytą sutartį su jumis ir tinkamai suteiktumėme paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Jūsų užsakymu susijusias paslaugas. Šiems paslaugų teikėjams mes suteiksime tik tiek Jūsų Asmens duomenų, kiek bus būtina konkrečiam įsipareigojimui įvykdyti;

5.1.3.Duomenų perdavimas privalomas pareikalaujant teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

5.1.4.kitais Reglamente ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais.

6. Duomenų saugojimo terminai

6.1.     Duomenų valdytojas įsipareigoja saugoti Vartotojų asmens duomenis konkretų laikotarpį, kuris yra nurodytas galiojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose ir (arba) šioje Privatumo politikoje, tačiau ne ilgiau, nei tai yra būtina pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus arba pagal šios Privatumo politikos Duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

6.2.     Jums užsiregistravus mūsų Interneto svetainėje, tačiau neatlikus jokio mokėjimo ir neįsigijus jokios mūsų siūlomos prekės, Jūsų Interneto svetainėje pateiktus Asmens duomenis saugosime ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus. Tokiu atveju, likus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms iki 2 (dviejų) metų termino pabaigos, Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųsime paklausimą dėl to, ar sutinkate su tolesniu Jūsų Duomenų tvarkymu. Jums išreiškus nesutikimą arba per minėtas 5 (penkias) kalendorines dienas nepateikus atsakymo, mes ištrinsime visus su Jumis susijusius Duomenis, taip pat ir Jūsų paskyrą sistemoje.

6.3.     Jums užsiregistravus mūsų Interneto svetainėje ir per 2 (dvejus) metus atlikus bent vieną mokėjimą įsigyjant mūsų siūlomas prekes arba įsigijus Interneto svetainėje siūlomas prekes prieš tai neužsiregistravus (apsipirkus kaip svečiui), nuo paskutinio pavedimo atlikimo momento Jūsų Interneto svetainėje pateiktus Asmens duomenis saugosime 10 (dešimt) metų, kaip tai yra numatyta 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės archyvaro įsakymo Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ 10.15 punkte. Tokiu atveju, likus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms iki 10 (dešimties) metų termino pabaigos, Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųsime paklausimą dėl to, ar sutinkate su tolesniu Jūsų Duomenų tvarkymu. Jums išreiškus nesutikimą arba per minėtas 5 (penkias) kalendorines dienas nepateikus atsakymo, mes ištrinsime visus su Jumis susijusius Duomenis, taip pat ir Jūsų paskyrą sistemoje.

6.4.     Jums užsiregistravus mūsų Interneto svetainėje ir kartu užsiprenumeravus Naujienlaiškį, Jūsų Duomenis saugosime ir Naujienlaiškį siųsime pagal tokią tvarką ir terminus, kaip yra nurodyta šios Privatumo politikos 6.2 ir 6.3 punktuose.

6.5.     Jums neužsiregistravus mūsų Interneto svetainėje, tačiau užsiprenumeravus Naujienlaiškį pateikiant el. pašto adresą, Jūsų Duomenis (el. pašto adresą) saugosime ir Naujienlaiškį siųsime pagal tokią tvarką ir terminus, kaip yra nurodyta šios Privatumo politikos 6.2 ir 6.3 punktuose.

7. JŪSŲ TEISĖS

7.1.     Naudodamiesi mūsų Interneto svetaine kaip Vartotojas turite šias teises, susijusias su Jūsų Duomenų tvarkymu:

7.1.1.Žinoti, kokius ir kokiu tikslu tvarkome Asmens duomenis;

7.1.2.Reikalauti ištaisyti arba papildyti Asmens duomenis (teisė ištaisyti);

7.1.3.Reikalauti perkelti Duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė perkelti);

7.1.4.Sunaikinti visus mūsų tvarkomus Duomenis apie Jus (teisė „būti pamirštam“);

7.1.5.Reikalauti, kad apribotume Jūsų Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

7.1.6.Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, kai šie Duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.

7.2.     Pagal Jūsų pateiktus Asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas Jūsų Asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo Sutikimą tvarkyti Asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti, susisiekiant su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

7.3.     Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, turite teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis (el. paštu arba pašto adresu).

7.4.     Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo kreipimosi dienos pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti nurodydamas atsisakymo motyvus. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per 30 (trisdešimt) dienų nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Vartotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

7.5.     Vartotojui pastebėjus neteisėtą jo Duomenų tvarkymą ar atsiradus ginčui su Duomenų valdytoju, jis turi teisę bet kada kreiptis į neteisminio ginčų nagrinėjimo instituciją Lietuvoje – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, jos interneto svetainėje nurodyta tvarka, kurią galima rasti čia.

7.6.     Duomenų valdytojas gali nesudaryti Vartotojui sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu bei kreiptis į neteisminę ginčų nagrinėjimo instituciją, kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

8. Naujienlaiškis

8.1.     Mūsų Interneto svetainėje Vartotojai užsiregistravę ir sukurdami paskyrą arba neatlikę registracijos gali užsisakyti Naujienlaiškį, nurodydami savo el. pašto adresą ir išreikšdami sutikimą dėl Duomenų valdytojo atliekamo Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais.

8.2.     Vartotojas, prieš duodamas Sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, supažindinamas su šia Privatumo politika ir patvirtina, kad yra ne jaunesnis kaip 14 metų.

8.3.     Vartotojas gali bet kada atsisakyti gauti Duomenų valdytojo siunčiamą Naujienlaiškį parašydamas į Interneto svetainėje nurodytą pašto adresą arba Interneto svetainėje apačioje pasirinkus skiltį „Atsisakyti prenumeratos“.

8.4.     Naujienlaiškio siuntimo tvarka ir terminai yra nurodyti šios Privatumo politikos 6.4 ir 6.5 punktuose.

9. TECHNINĖS IR SAUGUMO PRIEMONĖS

9.1.     Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų Duomenims apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

10. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE

10.1.  Kai Jūs naudojatės mūsų Interneto svetaine, galite būti nukreipti į internetines svetaines, kurių mes nekontroliuojame. Mes taip pat galime leisti trečiųjų šalių internetinėms svetainėms arba programėlėms pateikti nuorodas mūsų Interneto svetainėje. Mes nesame atsakingi už tokių trečiųjų šalių ar bet kokio turinio kitose svetainėse privatumo politiką. Rekomenduojame Jums perskaityti ir susipažinti su tokių šalių ir interneto svetainių privatumo politika bei kitais teisiniais dokumentais.

11. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

11.1.  Duomenų valdytojas savo nuožiūra kartas nuo karto gali pakeisti šią Privatumo politiką.

11.2.  Duomenų valdytojas rekomenduoja jums reguliariai apsilankyti Duomenų valdytojo Interneto svetainėje, kad atrastumėte naujausią Privatumo politikos versiją. Duomenų valdytojas gali pranešti Jums apie Privatumo politikos pakeitimus Jūsų nurodytais kontaktiniais duomenimis. 

12. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

12.1.  Jeigu turite kokių nors klausimų, susijusių su šia Privatumo politika arba Asmens duomenimis, galite susisiekti su mumis kontaktais, kurie yra pateikiami Duomenų valdytojo internetinėje svetainėje arba el. pašto adresu info@elensen.com.

 

Atnaujinta 2018-05-25